Plaćanje karticom, opštom uplatnicom ili pouzećem

Plaćanje karticom, opštom uplatnicom ili pouzećem

Uslovi korišćenja

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja osiguravaju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Naručivanje

Proizvodi se naručuju popunjavanjem narudžbenice na sajtu. Cena proizvoda navedena na sajtu je konačna u trenutku porudžbine. Sve cene su u dinarima sa uračnatim PDV-om bez uključenih troškova dostave. Naručeni proizvod ili proizvodi biće vam isporučeni najčešće za 1-2 radna dana ili maksimalno 7 radnih dana od datuma porudžbine. Ukoliko naručenog proizvoda nema na zalihama ili dodje do vanrednih okolnosti koje sprečavaju isporuku narudžbine, bičete obavešteni o nemogućnosti da vam se proizvod isporuči u predviđeno vreme i dobićete informaciju kada će to biti moguće.

Ugovorni odnos

Popunjavanjem formulara, radi kupoprodaje, kao i pristupom sajtu u informativne i edukativne svrhe (gde je primenjivo), pristajete na ove Uslove korišćenja i na taj način sa pružaocem usluge informacionog društva zaključujete ugovor po pristupu. Cena i opis proizvoda, kao i ostali elementi ugovora o kupoprodaji, dati su u nastavku ovih uslova korišćenja kao i na samom sajtu. Način zaključenja ugovora o kupoprodaji na daljini dat je u nastavku teksta.

Korišćenje sajta

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja našeg sajta isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost. Korisnicima je strogo zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera, spidera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja ili usporenja sajta. Nedozvoljeno korišćenje iz prethodnog pasusa smatra se kršenjem pravila i podložno je krivičnoj tužbi.

Opšti uslovi

Nakon naručivanja proizvoda putem stranice, otvara se nova stranica koja predstavlja potvrdu narudžbine i na kojoj je naznačeno da je narudžbina uspešno izvršena. Nakon prijema narudžbine putem stranice, prodavac se obvezuje naručene artikle isporučiti neoštećene i u predviđenom roku. U slučaju bilo kakve promene, prodavac je dužan obavestiti kupca.

Reklamacije:

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo kupce da u prisustvu kurira provere svoj paket. Ukoliko na paketu postoje vidljiva oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmu. U tom slučaju molimo kupce da nam pošalju e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu farmaflora.bg@gmail.com i da navedu razlog zbog kojeg su odbili da preuzmu paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo kupce o daljem postupanju. Ukoliko je kupac primio pošiljku i nakon otvaranja paketa ustanovio da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili ukoliko podaci na računu nisu odgovarajući, molimo kupce da nam, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pošalju e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu farmaflora.bg@gmail.com i opisom problema. U najkraćem mogućem roku obavestićemo kupce o daljem postupanju. Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučene robe. Nesaobraznost postoji ukoliko prodata roba nema potrebna svojstva za redovnu upotrebu te vrste robe, a u skladu sa njenom namenom. Ukoliko se nesaboraznost pojavi u roku od dve godine računajući od momenta predaje robe kupcu, kupac ima pravo da kupljenu robu reklamira. Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od momenta predaje robe kupcu, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u momentu predaje robe kupcu, osim u slučaju kada je to u suprotnosti sa prirodom robe ili prirodom određene nesaobraznosti.

Postupak reklamacije pokreće kupac popunjavanjem Zahteva za reklamaciju. Potrebno je da u obrazac Zahteva za reklamaciju kupac navede sledeće podatke:

 • Svoje ime i prezime,
 • adresu stanovanja,
 • broj telefona ili e-mail adresu
 • broj računa
 • cenu kupljene robe
 • opis nesaobraznosti koji roba sadrži
 • zahtev kupca u pogledu otklanjanja nesaobraznosti
 • datum kada je kupac robu primio
 • svojeručni potpis kupca

Svojim potpisom na Zahtevu za reklamaciju kupac potvrđuje da su podaci navedeni u Zahtevu tačni, kao i da je saglasan da prodavac može potvrdu o prijemu Zahteva za reklamaciju i svoj odgovor na izjavljenu reklamaciju dostaviti elektronskim putem, na e-mail adresu kupca koju je on naveo u podnetom Zahtevu za reklamaciju. Kupac prilikom reklamacije ima pravo da zahteva da se nesaobraznost otkloni o trošku prodavca i to:

 • opravkom reklamirane robe
 • zamenom reklamirane robe za istu ili sličnu robu
 • ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene i
 • raskid ugovora, u kom slučaju je prodavac dužan da kupcu izvrši povrat plaćene kupoprodajne cene

Reklamirani proizvod zajedno sa odštampanim i popunjenim Zahtevom za reklamaciju i računom, kupac dostavlja prodavcu putem preporučene pošiljke, na adresu magacina prodavca, Žike Maričića 100, 22419 Kupinovo.  Troškovi slanja pošiljke padaju na teret prodavca. Kao datum podnošenja reklamacije uzima se datum kada je prodavac primio preporučenu pošiljku na napred navedenoj adresi. Nakon prijema navedene preporučne pošiljke (reklamacije), prodavac će elektronskim putem, na e-mail adresu koju je kupac naveo u Zahtevu za reklamaciju, dostaviti kupcu potvrdu o prijemu Zahteva za reklamaciju.

Prodavac je u obavezi da reklamaciju reši najkasnije u roku od 8 dana podnošenja reklamacije. Prodavac će o načinu rešavanja reklamacije obavesiti kupca pisanim putem, i to preporučenom pošiljkom, na adresu stanovanja kupca koju je on označio u Zahtevu za reklamaciju ili elektronskim putem na e-mail adresu koju je kupac naveo u Zahtevu za reklamaciju. U slučaju da prodavac ustanovi da postoji nesaobraznost uvažiće reklamaciju i kupca će elektronskim putem, na e-mail adresu koju je kupac naveo u Zahtevu za reklamaciju, obavestiti o usvajanju reklamacije.

Prodavac je dužan da, u slučaju usvajanja reklamacije, postupi po zahtevu kupca kako je on navedeo u Zahtevu za reklamaciju u roku koji ne može biti duži od 15 dana. Ukoliko se kupac opredelio za opravku robe, prodavac će kupcu popravljenu robu dostaviti na isti način na koji mu je dostavio prvobitni reklamiranu robu. Ukoliko se kupac opredelio za zamenu robe za istu ili sliču robu, prodavac će kupcu dostaviti novu robu na isti način na koji mu je dostavio i prvobitno reklamiranu robu. Ukoliko se kupac opredelio za odgovarajuće umanjenje cene, a već je prodavcu platio pun iznos kupoprodajne cene, prodavac će kupcu vratiti novčani iznos u visini razlike između plaćene kupoprodajne cene i odgovarajućeg umanjenja cene. Ukoliko se kupac opredelio za raskid ugovora, prodavac će kupcu vratiti pun iznos plaćene kupoprodajne cene. U slučaju da prodavac nađe da je reklamacija neosnovana, pisanim putem, i to preporučenom pošiljkom, će obavestiti kupca da je postupak reklamacije okončan i da reklamacija nije uvažena uz navođenje razloga zbog kojeg/kojih reklamacija nije uvažena. Takođe, uz pisano obaveštenje da reklamacija nije uvažena, prodavac će kupcu dostaviti reklmiranu robu.

Odustanak od ugovora

Kupac ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe, bez navođenja razloga za odustanaka i bez snošenja drugih troškova osim troškova poštarine prilikom povraćaja robe. U slučaju odustanka od ugovora kupac je dužan da o tome obavesti prodavca na e-mail farmaflora.bg@gmail.com. Nakon prijema obaveštenja od strane kupca o odustanku od ugovora, prodavac će pisanim putem ili e-mailom dati kupcu detaljna uputstva za dalje postupanje. Prodavac će kupcu dostaviti Izjavu o odustanku od ugovora koju je kupac dužan da popuni.

Potrebno je da kupac dostavljenu Izjavu o odustanku od ugovora odštampa, popuni i potpiše i dostavi prodavcu na Beograd, Kneza Miloša 44, zajedno sa robom. Paket koji sadrži robu za povraćaj potrebno je čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom. Roba koja se usled odustanka od ugovora vraća mora biti nekorišćena, neoštećena i zapakovana.

U slučaju da je kupac koji je odustao od ugovora uplatio punu kupoprodajnu cenu, prodavac će mu vratiti uplaćeni novac u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o odustanku.

Garancija kvaliteta

Farmaflora doo garantuje za kvalitet svojih artikala. Svi artikli su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosimo mi. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost Prodavca i Kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Tačnost informacija

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Informacije na ovom sajtu mogu biti nepotpune ili zastarele. Mi preuzimamo podatke od proizvođača ili uvoznika, te ih kopiramo i memorišemo i ne prihvatamo odgvornost za tačnost podataka na ovom sajtu. Informacije na ovom sajtu nisu i ne mogu biti zamena za mišljenje lekara ili farmaceuta. Farmaflora doo zadržava pravo na mogućnost greške i izmene cena.

Odgovornost

Mi ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost za primljene narudžbe ili isporučenu robu osobama mlađim od 18 godina.

Odricanje od odgovornost

Prihvatanjem Uslova korišćenja, prihvata se i odredba o odricanju od odgovornosti u potpunosti.

Saglasnost i promene uslova

Kupac je obavezan da pre kupovine putem sajta pročita ove Uslove kupovine. Prodavac se obvezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani. Korištenje naših usluga podrazumeva suglasnost korisnika sa svim navedenim Uslovima kupovine na ovom sajtu.

Hvala na ukazanom poverenju.